Minamichitose, Nagano, Nov 2013


Yudanaka, Nagano 2013

Minamichitose, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Yudanaka, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Obuse, Nagano, Nov 2013
Hongo, Nagano, Nov 2013
Hongo, Nagano, Nov 2013
Minamichitose, Nagano, Nov 2013
Zenkoji, Nagano, Nov 2013
Yoshihiro Kitazawa, Mikawaya Umbrella Specialty Shop, Nishinomon, Nagano, Nov 2013